Facultatea de Inginerie
Departamentul de Știinta si Ingineria MaterialelorI

 

Departamentul de STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

     Cadrele didactice din  Departamentul Stiinţa şi Ingineria Materialelor (SIM) au ca ţintă realizarea unui învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat conform exigentelor actuale printr-o complexă activitate de cercetare în domeniul materialelor si cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională. Departamentul SIM coordonează programele de licenţă Ştiinţa materialelor (SM) şi Informatică aplicată în ingineria materialelor (IAIM), precum şi două programe de masterat Materiale avansate şi tehnologii inovative (MATI) şi Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale (NMF).  

       Competenţele profesionale ale absolventilor cuprind analiza, selectia si caracterizarea materialelor, proiectarea de noi materiale, conducerea proceselor de prelucrare a materialelor, proiectarea asistata de calculator, managementul si marketingul procesării şi valorificării materialelor analiza mecanismelor de degradare a materialelor precum si metode de crestere a durabilitatii acestora, etc.

       Viitorii specialişti, ingineri în domeniul ingineriei materialelor, sunt capabili sa utilizeze optim materialele existente sau să creeze noi tipuri de materiale pentru cele mai diverse domenii de activitate: electronica, tehnologia informatiei, medicină, construcţii civile sau industriale, transporturi, construcţii de masini si instalaţii, industrie usoara, sport etc.

       Dezvoltarea cercetării ştiinţifice si crearea structurilor de cercetare specifice unui învăţământ performant în domeniul ingineriei materialelor, au condus prin parteneriatele cu institute de cercetare sau cu universitati din ţară sau străinătate, la formarea unor înalti specialişti în cercetare şi la dezvoltarea unor colaborări cu laboratoare similare din Portugalia, Franţa, Spania, Belgia, Olanda, Italia, etc..

  Scurt istoric

         Dezvoltarea învăţământului superior de inginerie a materialelor la Galaţi a avut iniţial ca punct de plecare componenta metalurgică strâns legată de construirea şi exploatarea Combinatului Siderurgic. In scopul pregătirii de specialişti in metalurgie, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al României Nr. 698 din 16.06.1972 s-au înfiinţat in anul universitar 1972/1973, in cadrul Facultăţii de Mecanica a Institutului Politehnic din Galaţi, cursurile serale de subingineri in specializările de Furnale şi Oţelarii şi Deformări Plastice şi Tratamente Termice. In anul 1976, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al României, au fost înfiinţate cursuri de zi şi cursuri serale de ingineri in specializările: Turnarea metalelor şi Prelucrări metalurgice. Prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 7751/1990 a luat fiinţă Facultatea de Metalurgie cu specializările : Deformări plastice şi tratamente termice, Siderurgie, Turnarea metalelor fiind structurată pe 3 catedre şi anume Catedra Deformari Plastice şi Tratamente Termice (DPTT), Metalurgie extractivă şi Tehnologia Materialelor (METM) şi Elaborarea şi turnarea aliajelor (ETA).

        In anul 1991, prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 5599/1991, a fost completata denumirea facultăţii devenind Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, având in structura ei academică specializările : Deformări plastice şi tratamente termice, Ştiinţa materialelor, Siderurgie, Turnarea metalelor şi  Cocsochimie. Având în vedere transformările din societatea românească şi pentru a răspunde principalului obiectiv şi anume de a asigura tinerilor absolvenţi şanse reale în competiţia exigentă de pe piaţa libera a forţei de munca, facultatea s-a reorganizat în anul 2011 pe 2 departamente, Departamentul Stiinţa şi Ingineria Materialelor (SIM) şi Departamentul de Ingineria Mediului şi Sisteme Tehnologice Metalurgice (IMSTM).